REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WHEREVER.PL

 

 1. Zakres regulacji

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego WHEREVER prowadzonego w sieci Internet pod adresem www.wherever.pl, w tym zasady składania zamówień, dostawy towarów do Kupującego, uiszczania przez Kupującego ceny za nabywane towary, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

 

 1. Definicje

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Kupującego formę dostawy,

Dokument sprzedaży – rachunek potwierdzający sprzedaż, w formie faktury VAT lub Paragonu,

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Forma płatności – sposób uiszczenia ceny za zamówiony towar, wybrany przez Kupującego podczas składanego zamówienia towaru,

Forma dostawy – sposób dostarczenia zamówionego towaru, wybrany przez Kupującego podczas składanego zamówienia,

Formularz rejestracji – dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy, kwestionariusz, którego wypełnienie przez Kupującego jest warunkiem rejestracji Kupującego w systemie sprzedaży Sprzedawcy i dokonywania zamówień w sklepie,

Formularz zamówienia – dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy, kwestionariusz, za pomocą którego Kupujący dokonuje zamówienia towaru,

Informacja – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami.

Kupujący (Klient) – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

 

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

 

Towar „szyty na zamówienie” – towar, który wyprodukowany jest na indywidualne życzenie Klienta zgłoszone w formularzu zamówienia, oznaczony na karcie produktu jako produkt „na zamówienie”;

Sklep internetowy/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wherever.pl prowadzony przez WHEREVER Kamila Socińska, za którego pośrednictwem Kupujący może zamawiać i nabywać towar,

Sprzedawca WHEREVER Kamila Socińska

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

Zamówienie – złożone przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru

 

 • Strony umowy
 1. Sklep internetowy działający pod nazwą WHEREVER i adresem www.wherever.pl, prowadzony jest przez WHEREVER Kamila Socińska, ul. Sikorskiego 81 lok. F, 05-420 Józefów NIP: 5321887475, REGON: 146726726, posługujący się do korespondencji elektronicznej adresem e-mail: info@wherever.pl, tel. 797332050, zwany dalej Sprzedawcą lub sklepem internetowym WHEREVER.
 2. Kupującym w sklepie internetowym Wherever może być: osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych,jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Kupującego i z chwilą jej otrzymania przez Kupującego zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a Sprzedawcą.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką rachunku potwierdzającego zakup towaru (paragon lub faktura VAT)

 

 1. Zamówienia
 1. Sklep internetowy WHEREVER prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez stronę internetową www.wherever.pl. Do złożenia zamówienia niezbędne jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie WHEREVER są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone do obrotu.
 3. Zamówienia wybranego towaru dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie Sklepu.
 4. Ceny towarów w Sklepie Internetowym są cenami brutto (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług tzw. „VAT”). Ceny podane są w złotych polskich (PLN). Wiążąca dla stron transakcji jest cena poszczególnego artykułu uwidoczniona na stronie internetowej Sprzedawcy w momencie składania zamówienia przez Kupującego. Cena towaru obejmuje koszty jego dostawy na terenie Polski.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów, dostępnych w sklepie internetowym oraz możliwość przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiana cen towarów nie dotyczy towarów już zamówionych, których cena podana w chwili dokonywania zamówienia towaru, jest dla stron wiążąca.
 6. Każdy kupujący może uzyskiwać specjalne zniżki oraz ulgi na dostępne w sklepie internetowym towary. Zasady przyznawania zniżek i ulg określa i publikuje na stronie internetowej Sprzedawca.
 7. Przy zakupie każdego towaru, wystawiany jest rachunek w formie paragonu lub, na życzenie Kupującego zgłoszone przed dokonaniem zakupu, faktury VAT. Rachunek dostarczany jest Kupującemu w formie papierowej razem z przesyłką zawierającą zamówiony towar.
 8. Do zawarcia umowy sprzedaży między Stronami dochodzi w chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia, że Sprzedawca przyjął zamówienie do realizacji. Potwierdzenie to wysyłane jest drogą mailową na adres Kupującego podany w toku składania zamówienia. Warunkiem przyjęcia i realizacji przez Sprzedawcę zamówienia jest prawidłowe i kompletne uzupełnienie przez Kupującego formularza zamówienia.
 9. Zamówienie nie zostanie przez Sprzedawcę przyjęte, jeżeli w formularzu zamówienia Kupujący zamieści niekompletne lub niepełne dane, które uniemożliwią weryfikację Kupującego i dostarczenie towaru.
 10. W razie braku możliwości kontaktu z Kupującym z uwagi na podanie błędnych danych (numeru telefonu, adres) zamówienie po 3 dniach roboczych zostaje anulowane.
 11. W przypadku nieopłacenia zamówienia przez Kupującego, po 3 dniach zostaje ono automatycznie anulowane.
 12. W przypadku chęci anulowania z zamówienia Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 13. Podane przez Kupujących dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu.Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie przez WHEREVER danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 14. Wypełnienie i przesłanie przez Kupującego formularza zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

 1. Płatności
 1. Kupującemu służy prawo wyboru formy dostawy towaru i formy płatności za ten towar wraz z dostawą. Informacje dotyczące akceptowanych przez Sprzedawcę form płatności, znajdują się na stronie internetowej Sprzedawcę w zakładce „Formy płatności”. Wyboru formy płatności Kupujący dokonuje w formularzu zamówienia.
 2. Termin oraz sposób dostawy towaru wynikają z wybranej przez Kupującego w zamówieniu formy dostawy.
 3. Po przyjęciu zamówienia i wysłaniu do Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Sprzedawca czeka 3 dni robocze na autoryzację transakcji przez operatora płatności elektronicznych oraz bank Kupującego (dokonanie płatności). W razie bezskutecznego upływu tego terminu, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, a brak dokonania płatności przez Kupującego równoznaczne jest z odstąpieniem przez niego od umowy.

 

 

 1. Dostawa towaru
 1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym www.wherever.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca dostarcza Kupującemu zamówiony towar za pośrednictwem poczty kurierskiej.
 3. Sprzedawca w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania płatności przez Kupującego wysyła na wskazany przez Kupującego adres zamówiony towar wraz z rachunkiem i formularzem odstąpienia od umowy.
 4. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. Koszt dostawy ponosi Sprzedawca i ujęty jest on w cenie zamówienia.
 6. O statusie zamówienia, Kupujący informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przy składaniu zamówienia.
 7. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą odbioru towaru, na Kupującego przechodzi prawo własności towaru i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i korzystaniem z towaru, w szczególności ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru.
 8. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem.

 

 • Reklamacje
 1. Dokumentem gwarancyjnym jest dokument sprzedaży.
 2. W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.
 3. Za wady fizyczne lub prawne rzeczy Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego będącego konsumentem na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 4. Kupujący nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Kupującego będącego konsumentem gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres WHEREVER Kamila Socińska, ul Sikorskiego 81 lok. F, 05-420 Józefów  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@wherever.pl .
 6. Aby dokonać reklamacji Towaru Kupujący powinien przesłać Sprzedawcy reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy przesłać na adres wskazany w pkt. 5.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 8. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Kupującego.

 

 • Odstąpienie od umowy
 1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Kupujący zobowiązany jest skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu www.wherever.pl.
 3. Termin 14‐dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: WHEREVER, ul. Sikorskiego 81 lok. F, 05-420 Józefów.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyłączeniem kosztów dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
 10. Towar wyprodukowany na zamówienie Klienta nie podlega zwrotowi.

 

 1. Ochrona danych osobowych

Podane przez Kupujących dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z treścią „Polityki Prywatności” dostępnej na stronie Sklepu internetowego WHEREVER.

 

 1. Postanowienia końcowe

Wszelkie prawa do sklepu internetowego WHEREVER działającego pod adresem www.wherever.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu internetowego,a także do formularzy i logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 1. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub strony internetowej sklepu przez Kupującego lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
 2. Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Przedstawiona prezentacja w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego mających zastosowanie.
 5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym WHEREVER oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z Regulaminu przez Kupującego oraz zobowiązuje Kupującego do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
 7. Autorzy zamieszczanych utworów graficznych oraz treści nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez ich pisemnej zgody
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 9. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, jednakże do wszystkich zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian będą miały zastosowanie przepisy Regulaminu uprzednio obowiązującego. O zmianie Regulaminu zarejestrowany Kupujący zostanie poinformowany z 14-dniowym wyprzedzeniem, złożenie zamówienia w sklepie internetowym WHEREVER po upływie tego terminu oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających ze zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Sklepu.
 10. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023.